Algemene voorwaarden - Theaterflix

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Theaterflix

Theaterflix, gevestigd te Tolhuistweg 2, 1031 CL Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51738163, biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang geeft tot theaterregistraties die via internet kunnen worden gestreamd (www.theaterflix.nl) .

Het gebruik van de door Theaterflix aangeboden diensten is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

1. Lidmaatschap

1.1 Theaterflix abonnementen worden voortgezet totdat het wordt opgezegd door de gebruiker. Bij het aangaan van het lidmaatschap dient de gebruiker een betaalmiddel te verstrekken. Een “betaalmiddel” betekent een actueel en geldig middel om te betalen dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Met het afsluiten van het abonnement geeft de gebruiker toestemming om lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via het gekozen betaalmiddel, tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd voor de factureringsdatum (zie “opzeggen” hieronder).

1.2 Er worden verschillende soorten abonnementen aangeboden. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden worden verstrekt bij registratie van het abonnement.

2. Promotieaanbiedingen

Theaterfilx kan speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden (“aanbiedingen”). Deze voorwaarden worden door Theaterflix naar eigen oordeel bepaald. Theaterflix houdt zich het recht voor om een aanbieding in te trekken en het account van de gebruiker te blokkeren wanneer er wordt vastgesteld dat de gebruiker niet in aanmerking komt voor deze aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer de gebruiker zich registreert voor de aanbieding of in andere communicaties die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.

3. Facturering en opzegging

3.1 Factureringscyclus

Het lidmaatschap van het Theaterflix-abonnement wordt afgeschreven via het opgegeven betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven bij afsluiten van het abonnement. De duur van de factuteringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat door de gebruiker werd gekozen. De betalingsdatum kan in bepaalde gevallen worden gewijzigd. Dit kan het geval zijn wanneer een bedrag niet via het betaalmiddel kan worden afgeschreven of wanneer het abonnement is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

3.2 Betaalmiddelen

Om de Theaterflix-dienst te gebruiken, dient de gebruiker één of meerdere betaalmiddelen te verstrekken.  De gebruiker geeft hierbij toestemming om, indien je primaire betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere betaalmiddelen die aan het account werden gekoppeld. De gebruiker blijft steeds verantwoordelijk voor de bedragen die door Theaterflix niet geïncasseerd kunnen worden. Wanneer een betaling niet wordt verwerkt doordat de vervaldatum van het betaalmiddel is verstreken of het saldo te laag is kan de toegang tot de dienst van Theaterflix opgeschort worden totdat Theaterflix de nodige kosten heeft kunnen afschrijven van een geldig betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij de gebruiker in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van het betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per betaalmiddel veschillen. Al deze kosten vallen steeds ten laste van de gebruiker.

3.3 Betaalmiddelen bijwerken.

Via de website van Theaterflix kan de gebruiker zijn betaalmiddel bijwerken. Theaterflix kan het betaalmiddel ook zelf bijwerken aan de hand van de gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. De gebruiker geeft Theaterflix toestemming om, indien een betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de Theaterflix-dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke betaalmiddelen.

3.4 Opzegging

Het Theaterflix-abonnement kan steeds worden opegzegd. Nadat het abonnement werd opgezegd behoudt de gebruiker toegang de theaterflix-dienst tot het einde van de factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en Theaterflix biedt geen terugbetaling of tegoed aan voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor content die niet werd gekeken. Na opzegging wordt het account automatisch gesloten aan het einde van de huidige factureringsperiode.

3.5 Wijzigingen in de prijs en abonnementen

Theaterflix behoudt zich het recht voor om de aangeboden abonnementen en de bijhorende prijs van tijd tot tijd te wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas na 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

4. Theaterflix-dienst

4.1 De gebruiker dient minimaal achttien jaar oud te zijn om lid te van de Theaterflix-service te worden. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.

4.2 De Theaterflix-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens het Theaterflix-abonnement wordt aan de gebruiker  een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Theaterflix-dienst te gebruiken verleend. Binnen deze dienstverlening wordt er geen recht, eigendom of belang aan de gebruiker overgedragen. De gebruiker stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

4.3  Onverminderd het bepaalde onder 4.2 worden er specifieke abonnementsformules aangeboden die als doel hebben de theaterflix-diensten aan te bieden in scholen i.k.v. het educatieve programma. Op dit soort abonnementen zijn specifieke voorwaarden van toepassing die cfr. artikel 1.2 worden verstrekt bij registratie van het abonnement.

4.4 De Theaterflix-dienst, met inbegrip van de contentcatalogus, wordt regelmatig bijgewerkt.

4.5 De gebruiker stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen of verkregen vanaf of via de Theaterflix-dienst niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. De gebruiker stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Theaterflix-dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen.

Theaterflix behoudt zich het recht voor om abonnementen te beëindigen of beperken wanneer de gebruiksvoorwaarden geschonden worden of wanneer de dienst op een illegale of frauduleuze manier wordt gebruikt.

4.6 De beeldkwaliteit van de Theaterflix-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van de internetverbinding. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang.

5. Wachtwoord en accounttoegang

Het lid dat het Theaterflix-account heeft gemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht is verantwoordelijk voor alle activiteiten via het Theaterflix-account. Theaterflix behoudt zich het recht voor om een account te beëindigen of tijdelijk te blokkeren om de gebruiker, Theaterflix of andere partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

6. Diversen

6.1 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomst Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die de gebruiker mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in zijn land.

6.2 Van kracht blijvende bepalingen

Als een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

6.3 Elektronische communicatie

Theaterflix stuurt informatie over het account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen betaalmiddel, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm via e-mail naar het e-mailadres dat door de gebruiker werd opgegeven bij registratie.

6.3 Gegevensverwerking

Theaterflix verwerkt uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarbijhorende uitvoeringswet dd. 25 mei 2018.

Theaterflix verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik mogelijk te maken. Aanvullende gegevens inclusief informatie over de content u heeft bekeken, apparaat-ID’s, IP-adressen, cookie- en locatiegegevens worden gebruikt om de website beleving te verbeteren. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

 

Onbeperkt toegang

Ontdek meer voorstellingen als abonnee met toegang tot alle voorstellingen op Theaterflix

  • recente voorstellingen
  • archiefvoorstellingen
  • voorstellingen uit UvA Bijzondere Collecties

 

 

Toegang tot de rijke cultuur uit de Nederlandse theaters

Bekijk bij Theaterflix de voorstellingen die jij wilt zien op het moment dat het jou uitkomt. Bekijk die ene voorstelling die nooit meer in het theater terugkomt en wees er als eerste bij als je favoriete toneelstuk weer op de planken staat.

Whatsapp met ons